DEDECMS怎么修改最新发表的内容在24小时内显示红色,超过24小时后变换为常理设置颜色呢?都知道最新发表的调用标签在模板目录的主页模板中,我们打开templets/default/index.htm .我们就假设以下这段代码是调用本站的最新发表标签:
最新发表
{dede:arclist titlelen='60' noflag='h' row='13'}
[field:pubdate function="MyDate('m-d',@me)"/][field:title/]
{/dede:arclist}
下面的代码是我们修改之后24小时内标题红色的调用标签:
最新发表
{dede:arclist titlelen='60' noflag='h' row='13'}
[field:pubdate runphp='yes'] $a=""; $d=""; $b=""; $c=strftime("%m-%d","@me"); $ntime = time(); $oneday = 3600 * 24; if(($ntime - @me)<$oneday) @me = $a.$c.$b; else @me = $d.$c.$b; [/field:pubdate] [field:title/]
{/dede:arclist}
这样就可以了,很多人不会去用DEDECMS默认模板吧,所以我这里调用最新标签跟你的是不一样的,如果你的首页是用的默认模板的话,只需要将以下代码:
[field:pubdate function="MyDate('m-d',@me)"/]
替换成以下代码:
[field:pubdate runphp='yes']
$a="";
$d="";
$b="";
$c=strftime("%m-%d","@me");
$ntime = time();
$oneday = 3600 * 24;
if(($ntime - @me)<$oneday) @me = $a.$c.$b;
else @me = $d.$c.$b;
[/field:pubdate]
这样即可!

发表回复

后才能评论